Најнов број Насловна
Број 3015    сабота, 18 март 2006
 
 
 
 
 
 
 

ИМПРЕСУМ
 

Издавач: "Круг" д.о.о. ул. Теодосиј Гологанов 28 Скопје, Македонија
Основачи: Миле Јовановски, Бранко Героски и Александар Дамовски
e-mail: dnevnik@dnevnik.com.mk
 
Редакција
Главен и одговорен уредник: КАТЕРИНА БЛАЖЕВСКА
Заменик на главниот и одговорен уредник: ЗЛАТЕ ЛОЗАНОВСКИ
Помошници на главниот и одговорен уредник: MИЛОРАД СТОЈМАНОВСКИ, БРАНКО ЃОРЃЕВСКИ
Уредник на продукција: БОЈАН КИЦУРОВСКИ
Уредници: МИТКО БИЛЈАНОСКИ, ЛИЛЈАНА ДАМОВСКА, ХРИСТО ИВАНОВСКИ, СПАСИЈКА ЈОВАНОВА, СОЊА КАЗИОВСКА, РОБЕРТ МИТЕВСКИ, ДИМИТАР ПЕТРЕВСКИ-ГРУМАР, СЛОБОДАН СОДИЌ, ВАЛЕНТИНА ТАТАРЧЕВА, СОЊА ХРИСТОВСКА
Технички уредници: МИРЈАНА ГАЈДОВА, ГОРДАНА НАУМОВСКА, АЦО ПАРОВСКИ, СЛАВЕ БОШКОВ
Уредник на фотографија: ЧЕДОМИР НЕНКОВИЌ
Лектори: ЕЛЕОНОРА СТОЈКОСКА, МИЛИЈАНА ЕНДЕКОВСКА
Дописници: СВЕТЛАНА ЈОВАНОВСКА (БРИСЕЛ), РИСТО ТАСЕВ (СТРУМИЦА), СВЕТЛАНА ДАРУДОВА (КАВАДАРЦИ)
Првиот број на весникот излезе на 20 март 1996 година
 
Менаџмент
Генерален директор: Д-р СРЃАН КЕРИМ
Генерален директор: МИЛЕ ЈОВАНОВСКИ
Извршен директор: ВЛАДИМИР БОГОЕВ
Маркетинг служба: МЕДИА ПРИНТ МАКЕДОНИЈА - Скопје, ул. „Народен фронт“ бр. 17,
факс: 3235-254, 3235-251,
тел: 3235-257, 3235-259, 3235-265 - реклами, 3235-255 - службени огласи, 3216-658, 3216-659 - мали огласи, тажни помени, 3235-241 - прилог „Огласи“
Дистрибуција: "ДНЕВНИК", тел: 3230-492, 3230-486, адреса: Фабрика "Треска" - Скопје,
Печати: Печатница „Европа 92“
Ден. сметка: 300000001826643, Комерцијална банка - АД Скопје
Девизна сметка 257300-0006-0157700, Еуростандард банка А.Д. - Скопје
Даночен број: МК4030003492231, Комерцијална банка АД Скопје
Според Мислењето на Министерството за култура бр. 08-95/505-505 од 08.031995 година, за "Дневник" се плаќа привилегирана даночна стапка.
НАСЛОВНА
Бела книга за тероризмот на таканаречената ОНА

 

 

© 2001 Дневник, сите права задржани