Најнов број Насловна
Број 3015    сабота, 18 март 2006
 
 
 
 
 
 
 

Прилози

Дневник Антена
Издава: НИП Круг д.о.о. Скопје
Главен и одговорен уредник: Катерина Блажевска
Уредник на прилози: Светлана К. Симоновска
 
Уредник  на Антена: Александар Саздовски
 
Редакција: Ана Несторовска, Соња Алексоска-Неделковска, Елена Петковска, Милена Атанасоска, Маја Б. Талевска, Димитар Петровски
 
Дизајн и техничко уредување: Емил Мијалковиќ
Тех. уред. на ТВ програма: Славе Бошков
 
Фото: Бисера Станкоска
Лектор: Елеонора Стојкоска
Печати: Графички центар - Скопје
e-mail: antena@dnevnik.com.mk

 

Дневник Викенд

Издава: НИП КРУГ Д.О.О Скопје

Главен и одговорен уредник: Катерина Блажевска

Уредник на прилози: Светлана К. Симоновска

 

Уредник на Викенд: Ана Несторовска

 

Редакција: Александар Саздовски, Соња Алексоска-Неделковска, Елена Петковска, Милена Атанасоска, Маја Б. Талевска, Димитар Петровски

 

Дизајн и техничко уредување: Емил Мијалковиќ

 
Фото: Бисера Станкоска

Лектор: Милијана Ендрековска

Печати: Графички центар - Скопје

e-mail: vikend@dnevnik.com.mk

 

НАСЛОВНА
Бела книга за тероризмот на таканаречената ОНА

 

 

© 2001 Дневник, сите права задржани